Personvern og sikkerhet

-

ERKLÆRING OM PERSONVERN OG SIKKERHET

VELKOMMEN TIL Hellanor AS og HELLA-Gruppen

Vi setter pris på at du besøker vår hjemmeside og takker for interessen du viser for vårt selskap, våre produkter og vår informasjon på nettet.

HELLAnor RESPEKTERER DITT PERSONVERN

Hellanor AS tar personvern og datasikkerhet på alvor. Det å beskytte ditt personvern når vi behandler personlig informasjon og sikkerhet rundt prosessering av all kommersiell informasjon er svært viktig for oss.  Vi behandler personlig informasjon som blir innsamlet ved besøk på våre nettsider konfidensielt og i tråd med lover og regler. Personvern og datasikkerhet er en del av selskapets policy.

Nettsidene kan inneholde koblinger til tredjeparter og denne erklæringen gjelder ikke for disse. Vi har ikke noe kontroll med hvorvidt deres nettsider er i tråd med personvernforordninger.

PERSONOPPlysninger

Personopplysninger er informasjon som kan brukes for å avdekke din identitet. Det inkluderer navn, boligadresse, e-postadresse og telefonnummer. Det inkluderer ikke informasjon som ikke kan knyttes til din identitet (som telling av antall brukere på en webside)

INNHENTING, lagring og behandling av personopplysninger

Når du besøker våre nettsider, lagrer vi navnet på din Internet Service Provider ( 'ISP'), nettsiden du kommer fra ,sidene du ser på når du besøker våre nettsider, dato og varighet på besøket.  Annen personlig informasjon blir ikke registrert. Det betyr at du kan besøke våre nettsider uten å identifisere deg.

Tilleggsinformasjon kan bli samlet inn og lagret hvis du ønsker å handle eller ta del i enkeltstående kampanjer/promo. Vi vil varsle deg om grunnen til at vi samler inn spesifikke data i hvert tilfelle hvor det skjer.

Det kan være nødvendig å spesifisere personopplysninger for å kunne delta i undersøkelser, ta kontakt eller inngå en kontrakt.

Egen innlogging er nødvendig for å få tilgang til enkelte områder på våre nettsider, som HN-Autoshop. Det er ditt valg om du vil legge inn denne informasjonen. Noe informasjon er nødvendig for å kunne utføre handlinger som for eksempel kjøp av varer.  Du kan identifisere hva som er nødvendig å fylle inn der hvor det står angitt at feltet er obligatorisk.  All informasjon som det spørres etter, som ikke er angitt som obligatorisk, er frivillig informasjon.

BRUK og distribusjon av personlig informasjon og spesifisering av formål med innhenting

Vi bruker din personlige informasjon for teknisk administrering av nettsider, kundebehandling, produktundersøkelser og marketing og kun i den utstrekning som er tillatt og nødvendig for hvert enkelt tilfelle. Vi vil aldri overføre dine personlige opplysninger til en tredjepart utenfor HELLA-gruppen uten ditt samtykke, heller ikke for reklameformål.  Du kan finne oversikt over HELLA-gruppen på  www.hella.com/compan

Hvis det er pålagt gjennom lov eller rettskjennelse, vil vi overføre informasjon til de myndigheter som gjør krav på denne informasjonen.

BRUK av COOKIES (informasjonskapsler

Informasjon om cookies

Våre nettsider benytter såkalte cookies (også kalt informasjonskapsler på norsk). Dette er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker, for å identifisere enheten som brukes. Formålet med cookies er at hjemmesiden kan fungere som planlagt og bedre brukers opplevelse av nettsiden. En cookie tilhører et bestemt nettsted, og kan ikke leses av andre nettsteder.

Cookies brukes til å lagre informasjon når du besøker ulike sider på en nettside eller når du returnerer til en hjemmeside. Cookies innholder ikke personlig informasjon og kan ikke aktivere virus.

Change settings

Nettlesere er vanligvis konfigurert til å akseptere cookies automatisk. Du kan hindre cookies i å bli lagret eller konfigurere nettleser til å varsle deg hver gang.

WEB TRACKING- STATistikk og annonsestyring

HELLA bruker tjenestene til Webtrends Inc., 851 SW 6th Avenue, Portland, Oregon 97204, USA (www.webtrends.com) for statistiske analyser. Som et amerikansk selskap har Webtrends gått inn i EU-U.S. Privacy Shield for å beskytte personvern i tråd med europeiske standarder.

HELLANOR bruker………………….

Informasjon fra din browser samles inn og analyseres som en følge av ditt besøk på vår hjemmeside. Informasjonen samles med pixel tags (web beacons)  som er integrert I nettsiden I tillegg til bruk av cookies.

Den innsamlede informasjonen brukes til å generere anonyme brukerprofiler som danne grunnlag for nett-statistikk. Dette betyr at informasjon som samles inn, ikke brukes til å identifisere individer og kobles helle ikke med andre data.

Du kan velge å trekke deg fra data innsamling og lagring av data når som helst og med effekt fra det tidspunktet og fremover ved å endre innstillinger i din nettleser (web browser settings). Du må da velge å blokkere tredje-parts cookies eller cookies fra en tredje-part i dine innstillinger.

Sikkerhet

Vi implementerer tiltak for teknisk- og organisatorisk sikkerhet for å beskytte informasjon som er samlet inn fra deg og benyttet av oss. Vi beskytter oss mot tukling, tap, ødeleggelse av data og tilgang til data for uautoriserte eller uautorisert formidling. Kun et fåtall autoriserte personer har tilgang til din informasjon.
Informasjon på våre nettsider og data som du legger inn på hjemmesider oversendes i hovedsak ukryptert over internett. Det betyr at det er mulig for tredjepart å se og/eller få tilgang på denne informasjonen. Vi ber om at du vurderer dette når du bestemmer deg for hva slags informasjon du vil dele elektronisk. Vi bruker alltid SSL kryptering (Secure Socket Layer) for dataoverføring når det er mulig for våre portaler og nettsider som krever registering og innlogging.

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre og tilpasse vårte sikkerhetstiltak for holde følge med teknologisk utvikling.

RESERVASJON

Vi vil gjerne bruke din personlige informasjon til å gi deg informasjon om våre produkter og ta kontakt med deg når det er nødvendig. Det er frivillig om du vil at vi skal ha denne muligheten. Hvis du ikke ønsker å gi ditt samtykke til dette, kan du gi oss beskjed, når som helst, slik at vi kan blokkere og/eller slette disse opplysningene som muliggjør kontakt. Du kan melde deg av nyhetsbrev via link på all elektroniskne brev eller sende e-post eller brev til DPO i Hellanor.

INFORMAsjon og kontakt

Du har rett til å få vite om og hva som har blitt lagret av personlig informasjon. Du har rett til å legge til, endre, blokkere eller slette denne informasjonen. Skulle du, til tross dine forsøk på å gi presise data, oppleve at vi har lagret feil informasjon, vil vi rette opp dette så fort vi har blitt gjort oppmerksomme på dette. Din kontakt i dette tilfellet vil være vår DPO (data protection officer). Du kan også sende e-post eller brev til vår DPO med forslag og kritikk når det gjelder vår håndtering av din personlige informasjon.

DATA PROTECTION OFFICER
HELLANOR, Automester og Automateriell
CFO
Avdeling for Økonomi, HR og IT,
Hellanor AS
Industriveien 26,
1481 Hagan

Contact

Status: April 30, 2018

DATA PROTECTION OFFICER
Hella gmbh&co.kgaa
Department Legal HR Data Protection(PR-D)
HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Str. 75
D-59552 Lippstadt
Contact

Statement on data privacy

A warm welcome to hellanor and the HELLA Group

We are delighted that you are visiting our website and would like to thank you for the interest you are showing in our company, our products and our online information.

HELLAnor  RESPECTS YOUR PRIVACY

As the operator of these web pages, Hellanor AS take the issue of protecting data privacy very seriously. Protecting your privacy when processing personal information and the security of all commercial information is an important matter for us and we value these objectives in our business processes. We handle personal information collected during your visit to our website confidentially and according to legal regulations. Data privacy and information security are part of our company policy.

Our web pages may contain links to third-party providers to which this statement on data privacy does not apply. We do not have any control over whether the operators of such sites comply with data privacy regulations.

PERSONAL INFORMATION

Personal information is information that can be used to discover your identity. This includes your name, street address, mailing address and telephone number. This does not include in-formation that cannot be tied to your identity (such as the number of users on a website).

OBTAINING, SAVING AND PROCESSING PERSONAL INFORMATION

Whenever you visit the pages on our website, we save the name of your Internet Service Provider (or 'ISP'), the website from which you arrived at ours, the pages that you visit while with us and the date and duration of your visit. Other personal information about you is never recorded. This means you can always use our website without disclosing your identity.

Additional information may be collected and saved if you wish to visit specific areas of our website or take part in specific promotions. We will notify you of the reason for collecting the corresponding data in each case if this occurs.

It may be necessary to specify personal information in order to participate in a survey, transmit an inquiry or enter into a contract.

A special login is necessary to access some specific areas of our website, like HN-Autoshop. This requires asking for your name and/or other personal information for registration and/or login. You are free to choose whether to enter this information. Information must be entered for some actions like purchasing You can identify information that is required, where it is stated that the content is a mandatory field. Any other information being requested that is not marked as a mandatory field is voluntary information.

USE AND DISSEMINATION OF PERSONAL INFORMATION AND SPECIFICITY TO INTENDED PURPOSE

We use your personal information for the technical administration of web pages, customer management, product surveys and marketing and only to the extent allowed and required for each specific case. We will never transmit your information to third parties outside the HELLA Group of Companies without your consent, especially not for advertising purposes. You can find an overview of the HELLA Group at www.hella.com/company

If required by law or court order, we will transmit your information to the authorities entitled to receive such information.

USE OF COOKIES

Information about cookies

A cookie is a small text file that is stored on your device when visiting a web page and helps to identify your device in the process. Cookies are used to store information when you visit different pages of a homepage or when you return to a homepage. Cookies do not contain any personal information and cannot execute any programs that could activate a virus.

Functionality

Cookies of this category are stored on the device of the visitor so that the homepage can function as intended.

Statistics

Cookies of this category are used to collect statistics of persons visiting the homepage to improve the experience of the visit. Data collected is used internally and is not transferred to third parties.

Change settings

Web browsers are usually configured to accept cookies automatically. However, you can pre-vent cookies from being saved or configure your web browser to notify you when cookies are being sent.

WEB TRACKING

We use the services of Webtrends Inc., 851 SW 6th Avenue, Portland, Oregon 97204, USA (www.webtrends.com) for statistical analyses. As an American company, Webtrends joined the EU-U.S. Privacy Shield to ensure data privacy protection comparable to European standards.

Information transmitted by your browser is collected and analyzed as part of your visit to our website. The information is collected by pixel tags (web beacons) integrated into the website as well as through the use of cookies.

The collected information is used to generate anonymous usage profiles used as the basis for web statistics. This means that the collected information is not used to personally identify individual users and is not merged with other data.

You can opt out of data collection and data saving, effective from that point forward, at any time by changing your web browser settings. This requires that you choose to block third-party cookies or cookies from third-party providers in your browser settings.

SECURITY

We implement technical and organizational security measures to protect the information collected from you and managed by us against tampering, loss, destruction or access by unauthorized persons or unauthorized disclosure. Only a few, authorized persons have access to your information.
Information on our websites and the data you enter on our websites is generally transmitted unencrypted over the Internet. As a result, it is possible that third parties could view and/or access this information. We suggest taking this aspect into account when deciding if and what information you would like to transmit to us over the Internet. We use SSL encryption (Secure Socket Layer) for data transmission whenever possible for our portals that require registration and login.

We are continuously improving and adapting our security measures to keep up with techno-logical developments.

ELECTIVE OPTION

We would also like to use your personal data to inform you about our products and ask you questions about them where necessary. Naturally, participation in such actions on your part is voluntary. If you do not consent to this, you can send us a message at any time to enable us to block and/or delete these details at any time. All this requires is an e-mail sent to the address shown in our Legal Notice section. You will find further information on the appropriate local website.

INFORMATION AND CONTACT

You have the right to know about your personal information that has been saved as well as the right to amend, block or delete this information.  Should you, despite our attempts to keep accurate data records, find that we have saved incorrect information, we shall remedy this as soon as you have brought it to our attention. Your contact in this regard is our data protection officer.

You can also send an e-mail or letter to our data protection officer containing suggestions and complaints involving the handling of your personal information.

DATA PROTECTION OFFICER
Department Legal HR Data Protection(PR-D)
HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Str. 75
D-59552 Lippstadt
Contact

Status: July 1, 2014